Migotanie przedsionków (AF)

Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca-przedsionkach. Prowadzą do uczucia nieregularnego rytmu serca i szybkiego pulsu. Migotanie przedsionków stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca u pacjentów po 65 roku życia. Źródło tego zaburzenia rytmu zwykle zlokalizowane jest w tzw. żyłach płucnych uchodzących do tylnej ściany lewego przedsionka. W związku z tym ten właśnie obszar jest zwykle terenem działania w ablacji migotania przedsionków. Migotanie przedsionków może być podzielone na dwa główne typy: napadowe migotanie przedsionków oraz utrwalone migotanie przedsionków. [rycina 1]

 

Jakie są objawy migotania przedsionków?
Zaskakujące jest, że wielu pacjentów z migotaniem przedsionków jest zupełnie bezobjawowych albo wykazują tylko minimalne objawy. U dużej liczby pacjentów migotanie przedsionków jest diagnozowane przypadkiem podczas rutynowych badań. Niektórzy pacjenci zauważają tylko krążeniowe objawy AF i narzekają na zmęczenie, osłabienie czy duszność. Inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.

 

Co powoduje migotanie przedsionków?
Wiek jest najważniejszym czynnikiem powstawania migotania przedsionków. U ponad 10% osób w wieku powyżej 80 lat wykazuje migotanie przedsionków. Innymi częstymi przyczynami są wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, choroba zastawek, nadczynność tarczycy, choroby płuc oraz operacje na otwartym sercu.  Coraz częściej spotyka się pacjentów z „izolowanym migotaniem przedsionków” lub AF bez uchwytnej przyczyny. [rycina 2]

 

Konsekwencje migotania przedsionków
Najniebezpieczniejszą konsekwencją migotania przedsionków jest udar mózgu. Może on wystąpić w związku z tym, że nieregularne skurcze przedsionków mogą spowodować powstanie skrzepliny w lewym przedsionku, która poprzez naczynia tętnicze dostanie się do mózgu powodując udar.  Innymi poważnymi konsekwencjami AF są niewydolność serca oraz omdlenia.

 

Możliwości leczenia
Jest wiele opcji postępowania z pacjentem z migotaniem przedsionków. Najważniejsze wydaje się zapobieganie powstawaniu zakrzepów w mózgu stosując leki przeciwkrzepliwe. Możliwe jest również zastosowanie leczenia farmakologicznego, gdzie poprzez podanie odpowiednich leków zwalnia się rytm serca.  Kolejnym możliwym leczeniem jest kardiowersja, przywracająca normalny rytm serca.  Niezwykle skuteczną i coraz powszechniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest ablacja.

 

Przypadek kliniczny
52-letnia kobieta pojawiła się w szpitalu z powodu trwającej od kilku miesięcy duszności.
Zdiagnozowano u niej utrwalone migotanie przedsionków trwające od wielu lat. Częstość serca była bardzo trudna do unormowania. Rytm jest serca wynosił 140bpm i była w stanie niewydolności serca z frakcją wyrzutową 15%. Poddano ją leczeniu za pomocą ablacji RF. Następnie zaimplantowano defibrylator.  Rytm serca poddał się kontroli i po sześciu miesiącach frakcja wyrzutowa poprawiła się do 40%, a kobieta czuła się dobrze. [rycina 3]

 
ZWIŃ ARTYKUŁ
PRZEWIŃ DO GÓRY